Asociace kritické infrastruktury České republiky reprezentuje zejména majitele a provozovatele kritické infrastruktury, uspokojuje a hájí jejich společné zájmy průřezově, napříč obory a průmyslovými segmenty.

Posláním AKI ČR je zejména tvorba optimálních podmínek pro provoz a ochranu kritické infrastruktury, podpora výzkumu a vývoje v oblasti provozu a ochrany kritické infrastruktury, popularizace problematiky kritické infrastruktury a obhajoba specifických společných zájmů členů asociace, a pokud nejsou v rozporu se zájmy společnými, i jejich zájmů individuálních, to vše při respektování pravidel hospodářské soutěže.

AKI ČR je nezávislá na stranicko-politických a jiných vázaných zájmech.

  • Prosazování a hájení zájmů členů AKI ČR při jednání s orgány veřejné správy, politickými stranami a dalšími národními i mezinárodními institucemi a podpora při navazování kontaktů našich a zahraničních vlastníků a provozovatelů kritické infrastruktury.
  • Podpora členů AKI ČR při plánování, prosazování a realizaci rozvojových a modernizačních programů kritické infrastruktury, zejména projektů ochrany a zabezpečení kritické infrastruktury.
  • Spolupráce s orgány veřejné správy (zejména s orgány krizového řízení, integrovaným záchranným systémem a Armádou České republiky) při rozvoji, zlepšování ochrany a zabezpečení kritické infrastruktury České republiky.
  • Odborná podpora a posilování odborné kompetence členů AKI ČR v oblasti provozu a ochrany kritické infrastruktry.
  • Podpora a koordinace výzkumu, vývoje, zkušebnictví a standardizace v oblasti provozu a ochrany kritické infrastruktury.
  • Organizování vzdělávacích, setkávacích, propagačních a popularizačních aktivit v oblasti provozu a ochrany kritické infrastruktury.