Definice

Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Subjektem kritické infrastruktury se pro účely AKI ČR rozumí majitelé a/nebo provozovatelé prvků kritické infrastruktury, určené nařízením vlády o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury v platném znění.

Prvky kritické infrastruktury se určují podle nařízení vlády č. 432/2010 Sb. podle průřezových a odvětvových kritérií.

Průřezová kritéria

Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko:

  • obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,

  • ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo

  • dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125000 osob.

Odvětvová kritéria

Detailní výčet odvětvových kritérií pro určení prvků kritické infrastruktury je v souladu s § 2 nařízení vlády č. 432/2010 Sb. uveden v příloze daného nařízení.
Tato příloha člení prvky kritické infrastruktury do následujících segmentů: