Praha, 20. prosince 2022

Valná hromada Asociace kritické infrastruktury ČR (AKI ČR) na své páteční valné hromadě určila jako své priority pro rok 2023 podporu implementace směrnice NIS2 posilující úroveň kybernetické bezpečnosti, směrnice CER o posílení kritických subjektů a regulace dodavatelských řetězců ve strategicky významné infrastruktuře státu. Asociace zvolila také své nové vedení v čele s Danielem Rousem, ředitelem útvaru ochrana Skupiny ČEZ.

Dosavadní prezidium AKI ČR doporučilo členům volbu nového vedení půl roku před řádnou volební valnou hromadou. Cílem tohoto kroku je zajištění kontinuity pro nadcházející roky, které budou díky implementaci řady nových právních norem v oblasti kritické infrastruktury významné pro její budoucnost a zajištění dostupnosti základních služeb v České republice.

Valná hromada zvolila novým prezidentem asociace Daniela Rouse, ředitele útvaru ochrana Skupiny ČEZ, který byl členem prezídia AKI ČR od založení asociace v roce 2019. „Jednomyslná volba prezidenta asociace ukázala shodu členů o jejím dalším směřování“, uvedl k volbě další člen prezídia Jan Klouda a dodal: „Dan je uznávaným a zkušeným odborníkem, kterého respektují členové asociace, profesionálové v oboru i zástupci státních úřadů a jeho bezpečnostních složek. Dan byl jedním z iniciátorů vzniku asociace a bude garantem kontinuity její činnosti.”

Své pozice ve vedení Asociace kritické infrastruktury ČR obhájili v tajné volbě také dosavadní členové prezídia Jan Klouda (Vodafone Czech Republic) a Tomáš Indra (Severočeská vodárenská společnost). Novými členy vedení asociace zvolila valná hromada Radka Kučeru (Letiště Praha), Václava Navrátila (Česká pošta) a Jiřího Nováka (ČEPRO). Dosavadní prezident asociace Michal Frano se rozhodl pozici neobhajovat a s asociací bude nadále spolupracovat jako externí poradce. 

Valná hromada určila za hlavní úkol nového prezídia aktivní účast na přípravě nové krizové a bezpečnostní legislativy. V roce 2023 se asociace zapojí především do přípravy implementace směrnic CER a NIS2, jejichž schválené znění bude v nejbližších dnech publikováno ve veřejném věstníku Evropské unie. 

„Kritická infrastruktura projde největší legislativní změnou za posledních téměř patnáct let“, vysvětlil nový prezident asociace Daniel Rous. „Naším cílem je důsledné ukotvení kritické infrastruktury v českém právu, její právní postavení a zajištění součinnosti se státem vedoucí k posílení jeho odolnosti a připravenosti na krizové stavy.“

Dalším chystaným legislativním počinem je úprava řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců. Význam této priority ozřejmil člen prezidia asociace Jan Klouda: „Nová pravidla zásadně ovlivní strukturu dodavatelů informačních a komunikačních technologií do kritické infrastruktury. Naším cílem je podpora státu v nastavení vyvážených opatření, která budou minimalizovat administrativní, technickou anebo ekonomickou zátěž jak na straně státu, tak na straně provozovatelů kritické infrastruktury.”

Další priority AKI ČR pro nadcházející rok poté nastínil její výkonný ředitel Michal Moroz: „V souladu s vizí asociace budeme i nadále aktivně reagovat na mimořádné události, spolupracovat se státem při jejich řešení a průběžně posilovat povědomí politiků, úředníků, podnikatelů i veřejnosti o významu kritické infrastruktury jako předpokladu zajištění základních funkcí státu.“

 


O Asociaci:

Asociace kritické infrastruktury ČR (AKI ČR) vznikla v roce 2019 s cílem posílit fungování kritické a kritické informační infrastruktury České republiky.

AKI ČR podporuje rozvoj legislativy s cílem zajistit spolupráci mezi soukromým sektorem a státem k zajištění jeho základních funkcí, posílení odolnosti a přípravy na mimořádné události a krizové stavy. Posiluje znalost problematiky kritické a kritické informační infrastruktury formou odborných workshopů, konferencí, diskusních fór a spoluprací se zástupci odborných organizací a dodavatelů. 

Řádnými členy AKI ČR jsou:

 • ČEPRO, a.s.
 • ČEPS, a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • ČEZ a.s.
 • České radiokomunikace a.s.
 • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), příspěvková organizace
 • Letiště Praha, a.s.
 • Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • Řízení letového provozu České republiky, s.p.
 • Severočeská vodárenská společnost a.s.
 • Správa železnic, státní organizace
 • T-Mobile Czech Republic a.s.
 • Vodafone Czech Republic a.s.

Přidruženými členy AKI ČR jsou:

 • ČD Telematika, a.s.
 • Dräger Safety s.r.o.