Společnost Správa železnic se stala již dvanáctým členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR) a je tak prvním zástupcem železniční dopravy v její členské základně.

Správa železnic je státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy. Společnost zajišťuje řízení provozu, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty, opravy a rekonstrukce nádražních budov a vedle toho také přiděluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví České republiky.

„Jsem nesmírně rád, že AKI ČR získala dalšího člena, kterým je navíc klíčová státní organizace v oblasti železniční dopravy. Věřím, že působení Správa železnic v rámci AKI adekvátně doplní naši paletu členů ze všech hlavních sektorů kritické infrastruktury a perspektiva společnosti bude bezpochyby přínosem při tvorbě stanovisek AKI i dalších našich aktivitách, které si kladou za cíl lepší ochranu a rozvoj kritické infrastruktury u nás,“ uvedl ke vstupu Správy železnic do AKI její výkonný ředitel Michal Moroz.

Přínosem členství v AKI je pro Správu železnic,  jako manažera železniční infrastruktury v ČR, možnost konzultací a předávání zkušeností s dalšími členy. To nám umožní zefektivnění procesů v oblasti ochrany a rozvoje kritické infrastruktury,“ uvedl Vladimír Abraham, ředitel Odboru bezpečnosti a krizového řízení generálního ředitelství Správy železnic.


AKI ČR vznikla v říjnu 2019 jako první nezisková organizace v České republice sdružující subjekty kritické infrastruktury. Organizace dlouhodobě usiluje o ochranu a rozvoj kritické infrastruktury, subjekty KI poté reprezentuje při jednáních s veřejnými institucemi, zároveň umožňuje komunikaci mezi subjekty KI samotnými. V posledním roce AKI ČR sehrála především klíčovou roli při komunikaci subjektů KI s českou veřejnou správou s ohledem na zvládání pandemie COVID-19.

Členskou základnu AKI ČR v současnosti tvoří 12 organizací, mezi které se řadí společnosti ČEZ, ČD – Telematika, Severočeská vodárenská společnost, Vodafone Czech Republic, Řízení letového provozu České republiky, České Radiokomunikace, T-Mobile Czech Republic, ČEPRO, Letiště Praha, ČEPS, IKEM a Správa železnic.