Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKIČR) pozorně sleduje vývoj situace ohledně bezpečnosti sítí 5G. Vnímáme rozdílnost pohledů napříč odvětvími včetně kritické infrastruktury a vyhodnocujeme dopady a příležitosti, které současná debata přináší.

Domníváme se, že nadcházející odborná diskuse by měla zohlednit technologický rozvoj, diverzitu a podporu interoperability kritické infrastruktury s uživatelskými aplikacemi a zařízeními. Vedeme proto aktivní jednání se zástupci dotčených odvětví, státních orgánů a asociací. Naším cílem je posílení kritické infrastruktury nastavením funkčního rámce pro podporu státu a odvětví, která na její stabilitě závisí.

V souvislosti s nedávným podepsáním a vydáním americko-české deklarace o bezpečnosti sítí 5G a vzhledem k tomu, že oficiální překlad dokumentu na webu vlády ČR není k dispozici, proto zveřejňujeme překlad tohoto textu.

Původní text deklarace v angličtině můžete najít na webu vlády ČR.

Americko-česká společná deklarace o bezpečnosti sítí 5G

S vědomím, že bezpečnost bezdrátových komunikačních sítí páté generace (5G) bude stěžejní pro prosperitu a národní bezpečnost, Spojené státy americké a Česká republika tímto deklarují společný zájem posílit spolupráci v oblasti 5G. 5G umožní nástup velkého množství nových způsobů využití, a to včetně poskytování kritických služeb veřejnosti, přinášejících výhody našim občanům a hospodářství. Zvýšený objem dat v sítích 5G dále propojí světové ekonomiky, včetně Spojených států amerických a České republiky, a usnadní poskytování přeshraničních služeb a obchodu. Ochrana komunikačních sítí před jejich narušením nebo manipulací a zajištění ochrany soukromí a osobních svobod občanů Spojených států amerických i České republiky jsou klíčové pro to, aby naši občané mohli využít nesmírné příležitosti, které 5G přinese.

Spojené státy americké a Česká republika proto vítají snahy jako v případě Rady Evropské unie a jejího dokumentu „Závěry Rady o významu 5G pro evropské hospodářství a potřebě zmírnit bezpečnostní rizika spojená s 5G“, komunikace Evropské komise směrem k Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropskému výboru regionů skrze přijaté sdělení „Bezpečné používání 5G v EU – implementace toolboxu EU“ nebo tzv. pražské návrhy, které obě země vnímají jako důležité kroky pro vývoj společného přístupu k zabezpečení 5G sítí. Tyto dokumenty, přijaté na přelomové konferenci pořádané českou vládou v květnu 2019, zdůrazňují potřebu toho, aby 5G sítě byly používány a vyvíjeny v souladu se zásadami volné a poctivé hospodářské soutěže, transparentnosti a zákonnosti.

Spojené státy americké i Česká republika zdůrazňují význam podpory účasti spolehlivých a důvěryhodných poskytovatelů hardwaru a softwaru na trzích s 5G, zohledňující hodnocení jejich rizikovosti, a podporující prostředí, která účinně chrání sítě 5G před neoprávněným přístupem či narušením. Spojené státy americké i Česká republika se dále shodují, že dodavatelé 5G by měli poskytnout produkty a služby, které umožní inovace a podporují efektivitu. Spojené státy americké i Česká republika mají za to, že všechny země sdílejí zodpovědnost za obezřetný a vyvážený přístup k bezpečnosti sítí a hodnocení poskytovatelů komponentů a softwaru 5G.

K podpoře živého a odolného ekosystému 5G by důsledné hodnocení dodavatelů a dodavatelských řetězců mělo zohlednit zákonnost, bezpečnostní prostředí, etické dodavatelské praktiky a dodržování bezpečnostních standardů a nejvhodnějších postupů. Takové hodnocení by mělo zahrnovat zejména následující prvky:

  • zda dodavatelé síťového hardwaru a softwaru jsou, i bez nezávislého soudního přezkumu, pod nepřiměřeným zahraničním vlivem;
  • zda dodavatelé síťového hardwaru a softwaru mají transparentní vlastnickou a partnerskou strukturu včetně corporate governance;
  • zda dodavatelé síťového hardwaru a softwaru inovují a respektují práva duševního vlastnictví; a
  • zda dodavatelé síťového hardwaru a softwaru disponují doložitelnou historií etického korporátního chování a podléhají právnímu řádu podporujícímu transparentní korporátní praktiky.

Spojené státy americké i Česká republika věří, že je nezbytné, aby země prostřednictvím postupné výměny v rámci životního cyklu přešly od nedůvěryhodných dodavatelů síťového hardwaru i softwaru v existujících sítích
k důvěryhodným dodavatelům. Takové úsilí nejen zvýší úroveň národní bezpečnosti, ale také přinese příležitosti k úspěchu inovátorům ze soukromého sektoru ve volné a poctivé hospodářské soutěži a podpoří digitální ekonomiky obou zemí. Spojené státy americké i Česká republika také podporují diskuze o bezpečnosti 5G
v rámci NATO.

Podepsáno v Praze dne 6. května 2020

 

Za Spojené státy americké                                                                                                        Za Českou republiku

Michael R. Pompeo                                                                                                                    Andrej Babiš
Ministr zahraničních věcí USA                                                                                                  Předseda vlády ČR