13. března 2020

Počet nakažených koronavirem v Evropě i v Česku strmě stoupá a důsledná reakce státu byla nevyhnutelná. V postižených zemích se totiž jasně ukázalo, že mírnější opatření ke zpomalení šíření nákazy nevedou a dříve či později si situace vynutí daleko restriktivnější omezení. Opatření nařízená Bezpečnostní radou státu i následné vyhlášení nouzového stavu proto chápeme jako nezbytné.

V průběhu pandemie je nezbytné zajistit obyvatelstvu nejen zdravotní péči, ale rovněž stálou dostupnost klíčových služeb, jako jsou dodávky energií, pitné vody nebo provoz telekomunikačních služeb. Je proto důležitou úlohou státu zabezpečit podmínky pro nepřetržitý chod kritické infrastruktury (KI) a poskytnout jejím provozovatelům maximální informační, organizační, hmotnou a zdravotnickou podporu.

Prvky kritické infrastruktury se sice koronavirem nakazit nemohou, ale jejich provoz nelze zabezpečit bez zdravé a kvalifikované obsluhy. Stát by proto neměl ve svých plánech opomíjet nutnost zajistit dostupnost ochranných a hygienických pomůcek pro vybrané provozy, jež jsou neuralgickým bodem jednotlivých výrobních a distribučních soustav, zejména dispečinků a řídících středisek.

Současně je třeba brát v potaz, že některá odvětví kritické infrastruktury jsou na sobě závislá a k plnění svých funkcí „se vzájemně potřebují“. Mezi kritické komodity patří zejména elektřina, plyn, voda nebo telekomunikační služby. Nedostupnost kterékoli z nich může způsobit dočasnou nefunkčnost a nedostupnost dalších navázaných prvků KI, a tím omezit schopnost efektivně řídit krizovou situaci. Díky této provázanosti je kritická infrastruktura velmi zranitelná.

Probíhající pandemie koronaviru přirozeně odhaluje nedostatky v připravenosti státu a současně i nedostatky v připravenosti majitelů a provozovatelů kritické infrastruktury. Veliké rezervy lze nalézt zejména v komunikaci a spolupráci mezi orgány veřejné moci a soukromými subjekty kritické infrastruktury. I přes velké osobní nasazení mnoha jednotlivců je zjevné, že systém disponuje značným prostorem pro zlepšení.

Nyní je však nezbytné spojit síly, podpořit vládu a sebe navzájem ve společném úsilí čelit rostoucí pandemické hrozbě.

Asociace kritické infrastruktury ČR (AKI ČR) v tomto ohledu hraje roli prostředníka při komunikaci mezi orgány veřejné moci a subjekty kritické infrastruktury. Asociace je současně ideální platformou pro vzájemné sdílení informací, zkušeností a dobré praxe mezi provozovateli kritické infrastruktury navzájem. To povede k posílení odolnosti tuzemských organizací, zlepšení krizového řízení a zdokonalení business continuity procesů v důležitých a strategických odvětvích.

Jakmile hrozba koronaviru pomine, získané zkušenosti vyhodnotíme a doporučíme přijmout systémová opatření, které zabrání opakování zásadnějších chyb v budoucnosti. To se týká nejen připravenosti na pandemie, ale i na další krizové situace typu živelných pohrom, blackoutů nebo rozsáhlých kybernetických útoků.