10. března 2020

Na jednání Valné hromady Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR) byl jejími členy prezidentem AKI jednomyslně zvolen Ing. Michal Frano ze společnosti ČD – Telematika.  V současné době jsou členy asociace zástupci následujících českých strategických společností: ČEZ, Řízení letového provozu České republiky, Vodafone Czech Republic, ČD – Telematika, Severočeská vodárenská společnost a nejnověji České Radiokomunikace.

„Hlavním motivem vzniku naší asociace bylo sjednocení hlasů provozovatelů kritické infrastruktury v České republice. Mým hlavním úkolem je nyní navázat dialog s reprezentací státu, abychom se pro ně stali přirozeným a nepostradatelným partnerem v diskuzi o kritické infrastruktuře, její ochraně, krizovém řízení a dalších aktuálních tématech,“ uvedl při této příležitosti nově zvolený prezident AKI ČR Michal Frano. „Současně budu usilovat o posílení vazeb mezi jednotlivými provozovateli kritické infrastruktury, protože se domnívám, že dosavadní izolovaný přístup je jednou ze slabin tohoto systému.“

AKI ČR reprezentuje zejména majitele a provozovatele kritické infrastruktury, hájí jejich společné zájmy, a to napříč obory a průmyslovými segmenty. Posláním asociace je zejména tvorba optimálních podmínek pro provoz a ochranu kritické infrastruktury, podpora výzkumu a vývoje v oblasti provozu a ochrany kritické infrastruktury nebo popularizace problematiky kritické infrastruktury. AKI ČR současně hájí specifické společné zájmy členů asociace, a pokud nejsou v rozporu se zájmy společnými, i jejich zájmů individuálních, to vše při respektování pravidel hospodářské soutěže.

Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.  Subjektem kritické infrastruktury se pro účely AKI ČR rozumí majitelé nebo provozovatelé prvků kritické infrastruktury, určené nařízením vlády o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury v platném znění.


Kontakt  pro  další  informace: Asociace kritické infrastruktury ČR,  Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Web: https://www.akicr.cz
E-mail: info@akicr.cz