Praha, 23. března 2021

Asociace kritické infrastruktury (AKI ČR) považuje za neakceptovatelné, aby regionální politici a další skupiny osob zneužívali svého postavení a „předbíhali“ v dříve určeném pořadí očkování. AKI ČR je toho názoru, že je nezbytné zachovat dříve stanovené pořadí pro očkování a zajistit nejprve ochranu ohrožených skupin obyvatel a zajištění kritických funkcí státu.

AKI ČR se znepokojením sleduje vyjádření představitelů samospráv obhajujících očkování mimo pořadí stanovené očkovacím plánem vlády ČR nutností ochránit kritickou infrastrukturu krajů.

Naposledy tak učinil pardubický hejtman Martin Netolický, který zdůvodnil přednostní očkování svých náměstků, krajských radních a vybraných starostů v Pardubickém kraji odkazem na takzvanou „zvláště kritickou infrastrukturu”.

AKI ČR považuje za nutné zdůraznit, že český právní řád nezná „zvláště kritickou infrastrukturu“ ani „kritickou infrastrukturu krajů“. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení sice definuje tzv. „kritickou infrastrukturu“, ta je ale dále přesně definována nařízením vlády č. 432/2010 Sb., o určení prvků kritické infrastruktury.

Regionální politici do žádné z kategorií určených těmito právními předpisy nepatří. AKI ČR nesnižuje jejich společenský význam ani nezpochybňuje jejich dílčí úlohy při řešení pandemické krize. Považuje však za nesprávné, aby docházelo k jejich přednostnímu očkování mimo pořadí určené očkovací strategií vlády.

V této chvíli se stále nedostává očkovacích látek nejen pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel (80+, 70+, chronicky nemocní), ale ani pro další prioritní skupiny určené vládou. Do nich patří především zvlášť kritičtí zaměstnanci skutečných subjektů kritické infrastruktury, kteří na očkování dosud čekají.

Jedná se o relativně malé množství nenahraditelných specialistů s vysokou kvalifikací, mezi které se řadí např. dispečeři letového provozu, dispečinky přenosových soustav, elektráren, vodáren, telekomunikačních operátorů a dalších skutečně kritických provozů, bez nichž by nebylo možné zajistit dodávky základních komodit a služeb, a bez nichž by hrozilo omezení základních funkcí státu.

Subjekty kritické infrastruktury předaly státu v lednu 2021 jména přibližně 9 000 pracovníků, jejichž onemocnění či absence by mohly mít vážný dopad na zachování provozu prvků kritické infrastruktury. Jedná se o 3 % všech zaměstnanců, kteří v těchto segmentech působí, a u kterých je ve veřejném zájmu, aby jejich včasným očkováním bylo zajištěno udržitelné fungování kritických prvků kritické infrastruktury.

Zástupci prezídia AKI ČR jednali v této věci v pátek 12. 3. 2021 s premiérem Andrejem Babišem, vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Předmětem pracovního setkání bylo zajištění očkování pro tyto kritické pracovníky, ale také plošné testování zaměstnanců.

Prezídium AKI ČR seznámilo zástupce vlády s epidemiologickými opatřeními zavedenými členy AKI ČR a s aktuálními zkušenostmi z testování zaměstnanců. Prezídium AKI ČR zdůraznilo význam kritické infrastruktury pro zachování základních funkcí státu a nutnost zajistit jejich udržitelnost ochranou kritických pracovníků prostřednictvím včasného očkování. Představitelé vlády přislíbili, že k očkování těchto nenahraditelných pracovníků dojde pravděpodobně v období Velikonoc.

Je naprosto zásadní, aby v rámci schváleného očkovacího plánu nedocházelo k „předbíhání“ dalšími skupinami osob, mezi které se řadí i regionální politici. AKI ČR proto apeluje na vládu i na orgány samospráv, aby dodržovaly očkovací plán a postupovaly podle dříve domluvených a schválených priorit s cílem zajistit základní funkce státu ve prospěch jeho obyvatel.

Asociace kritické infrastruktury České republiky

Prezidium